Naar de inhoud Naar de footer

Privacyverklaring

Privacybeleid Buurtbemiddeling Den Helder voor bewoners 

Buurtbemiddeling Den Helder verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacybeleid geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Buurtbemiddeling Den Helder.

Buurtbemiddeling Den Helder respecteert en beschermt de persoonsgegevens van de bewoners die bij buurtbemiddeling zijn betrokken. Als buurtbemiddelingsorganisatie hebben we gegevens van  bewoners die hulp zoeken bij overlast situaties met hun buren. We verwerken niet meer gegevens dan nodig. Met de gegevens die we verwerken gaan we vertrouwelijk om. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt. We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. We doen niet aan profilering.

In ons privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wat zijn persoonsgegevens?  Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Welke persoonsgegevens verzamelen we?  De Buurtbemiddeling Den Helder verzamelt diverse persoonsgegevens van bewoners. Deze gegevens leggen we vast op het moment dat bewoner zelf een aanmelding doet of een verwijzer met toestemming van de bewoner iemand voor buurtbemiddeling aanmeldt.

We verzamelen:

  • Naam (zowel voor als achternaam).
  • Geslacht.
  • Adres.
  • Telefoonnummers.
  • E-mailadres.
  • Of u huurder of koper bent en van wie u huurt
  • Gezinssamenstelling.
  • Overlast die men ervaart of veroorzaakt en waarvoor buurtbemiddeling wordt gevraagd.
  • Op verzoek bewoner: taal die u spreekt als dat niet Nederlands is en er een tolk noodzakelijk is.

Waarvoor verwerkt Buurtbemiddeling Den Helder uw persoonsgegevens?

Buurtbemiddeling Den Helder heeft persoonsgegevens van bewoners nodig om haar dienst goed te kunnen uitvoeren. We gebruiken deze gegevens voor:

– Het oppakken van verzoeken voor burenbemiddeling tussen twee of meerdere bewoners.

– Of om een andere hulpverlenende organisatie in te schakelen voor de hulpvraag. Dit doen we alleen na telefonische toestemming van u.

Verwerkt Buurtbemiddeling Den Helder ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening zoals bv een tolk regelen.

Hoe gaat Buurtbemiddeling Den Helder met uw persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel zoals hier boven beschreven, verwerkt. Wij doen niet aan dossiervorming. Wij publiceren nooit persoonsgegevens van bewoners en andere relaties.

Geheimhouding

Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens van bewoners, is contractueel gebonden aan geheimhoudingsplicht.  Toegang tot gegevens. Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk en de twee bemiddelaars die per aanmelding zijn toegewezen hebben toegang tot de persoonsgegevens van bewoners en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.  Bewaartermijnen Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon. Dit doen we alleen voor statistisch of trend onderzoek.

Beveiliging

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens worden opgeslagen in het speciaal hiervoor bedoelde register van het landelijk platform voor Buurtbemiddeling, het CCV: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), die de gegevens volgens de AVG-wet verwerkt.

Welke rechten heeft u over uw persoonsgegevens?

Elke bewoner heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens. Verzoeken tot inzage kunnen (via email of) schriftelijk worden ingediend bij Buurtbemiddeling Den Helder. Wanneer een verzoek tot inzage wordt gedaan krijgt de verzoeker een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de gegevens.

De navolgende gegevens worden niet door Buurtbemiddeling Den Helder overlegd:

• Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik.

• Persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld een klacht over een bewoner die is ingediend door de buren, worden niet overlegd.

Voordat een verzoek tot inzage en verzet in behandeling wordt genomen moet de bewoner zich eerst hebben geïdentificeerd. Bewoners kunnen dit doen door op afspraak langs te komen en ID kaart of paspoort (het origineel!) te tonen. Het verzoek tot inzage wordt binnen vier weken beantwoord.

Verzoeken tot correctie en verwijdering

Correctie van persoonsgegevens worden alleen gehonoreerd als de gegevens onjuist zijn, onvolledig zijn voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld of als deze niet ter zake dienend zijn of in strijd met de wet worden verwerkt. Als het correctieverzoek wordt gehonoreerd, dan zal Buurtbemiddeling Den Helder de wijzigingen binnen een week door voeren. Buurtbemiddeling Den Helder zal een eventuele wijziging ook aan de bemiddelaars doorgeven mits zij nog bezig zijn met de afhandeling. Verwijdering doen we dan zo spoedig mogelijk.

Recht van verzet

In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kan een bewoner in bij de wet geregelde gevallen verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Het verzoek dient (via email of) schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Buurtbemiddeling Den Helder. Buurtbemiddeling Den Helder beslist binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is, dan beëindigt Buurtbemiddeling Den Helder binnen een week de verwerking.

Gegevens delen met andere organisaties

Buurtbemiddeling Den Helder gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties waarmee we samenwerken. Dit doen wij alleen na toestemming van u.

Delen van persoonsgegevens

Als een andere partij of instantie werk voor ons verricht dan heeft deze partij een verwerkersovereenkomst getekend.

Datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Buurtbemiddeling Den Helder doet er alles aan om een datalek te voorkomen. Mocht er onverhoopt toch een datalek ontstaan dan zal Buurtbemiddeling Den Helder onmiddellijk, in ieder geval binnen 48 nadat het lek is ontdekt, contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op welke gronden van de wet worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wettelijk is het toegestaan om persoonsgegevens te verwerken gebaseerd op de volgende gronden:

A. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het verzoek van een bewoner om buurtbemiddeling te vragen;

B. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Buurtbemiddeling Den Helder en de met haar verbonden instellingen of ondernemingen of een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer prevaleert;

C. De betrokkene heeft voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming verleend.

Wijzigingen privacybeleid

Buurtbemiddeling Den Helder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

reCAPTCHA v3 voor formulieren

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA v3. Dit is een gratis anti-spam dienst van Google die de website beschermt tegen fraude en misbruik. Formulieren kunnen zo niet automatisch worden ingevuld.